ریاست هیات ورزش های روستایی و بازیهای بومی محلی استان کرمانشاه صبح امروز “پنجم” تیر ماه ۹۹ با هوشنگ بازوند استاندار کرمانشاه دیدار و گفتگو بعمل آوردند.

در این دیدار بهرام بهروش ریاست هیات ورزشهای روستایی و بازیهای بومی محلی استان کرمانشاه به اهمیت توسعه ورزش روستایی اشاره کرد و اظهار داشت : با توجه به وجود پتانسیل های نهفته در بین جوانان روستایی در دو بخش آقایان و بانوان ، حمایت های همه جانبه مسئولین را می طلابد ، تا این پتانسیل ها رشد و شکوفا شوند و در میادین ورزشی برای شهر و دیارمان کرمانشاه افتخار کسب کنند.

بهرام بهروش عنوان کرد : ثبت ملی زوران برای استان به مدت زمان سه سال و نیز اهمیت این امر برای استان کرمانشاه در آینده و ثبت جهانی توضیحاتی ارائه نمودند و از استاندار تقاضای احداث گود زوران در غرب کشور را خواستار شدند.

در این نشست استاندار ورزش دوست کرمانشاه قول همکاری همه جانبه در خصوص ثبت ملی ورزش سنتی زوران بنام کرمانشاه به مرکزیت کنگاور ، اشاعه در سطح ملی و بین المللی ، حمایت مالی جهت برگزاری مسابقات استانی و توسعه زیر ساخت های ورزش روستایی اهتمام بیشتری داشته و هیات ورزشهای روستایی و بازیهای بومی محلی را کما فی سابق مورد عنایت قرار دهد.