مهرداد صیدی متولد ٣١/ ۴/ ١٣٧١ کرمانشاه لیسانس تربیت بدنی

🇮🇷🇮🇷 ۱۴ سال عضوء تیم ملی قهرمان جودوکار کرمانشاهی دارنده عناوین رنگارنگ

طلای آسیایی ٢٠١٢ کره جنوبی

برنز المپیک ٢٠١٣ بلغارستان

نقره جهانی ٢٠١۴ ونزولا

طلای آسیایی ٢٠١۵ چین تایپه

برنز انفرادی المپیک ٢٠١٧ ترکیه

برنز تیمی المپیک ٢٠١٧ ترکیه